تائیدیه‌ها

تائیدیه شرکت پایانه‌های نفتی ایرانتائیدیه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانابلاغ ساخت عملگر برقی توسط شرکت نگرش رایانه پویا به شرکت‌های تابعه وزارت نفت