تائیدیه‌ها

تاییدیه‌ی حضور در لیست بلند وزارت نفتتاییدیه‌ی دانش‌بنیانی شرکت نگرش رایانه‌ی پویاتائیدیه شرکت پایانه‌های نفتی ایرانتائیدیه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانابلاغ ساخت عملگر برقی توسط شرکت نگرش رایانه پویا به شرکت‌های تابعه وزارت نفتتائیدیه عملگر نصب شده در نیروگاه پرند ‌تائیدیه پتروشیمی فنآوران ‌